Privacy Statement

Privacy Statement
 
Inleiding
Dit zijn de privacy voorwaarden van Semex Holland BV ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01077058. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Semex Holland BV door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.semex.net Semex Holland BV respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Semex Holland BV het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Semex Holland BV zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
 
Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
Semex Holland BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het leveren van genetica en tochtdetectie en gezondheidsmonitoring, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrieven). Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.
 
Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
Semex Holland BV heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat: De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. De betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 
Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacy voorwaarden:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Emailadres
 
Verzameling van persoonsgegevens
Semex Holland BV biedt genetica, cursussen, tochtdetectie en gezondheidsmonitoring, stieradvies, stikstof, programma’s als SemexWorks, Promate, Elevate. Daartoe werkt zij samen met Semex Alliance en Bles Dairies. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een offerte aanvraagt of een product bij ons afneemt. Incidenteel kan Semex Holland BV ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 
Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
Semex Holland BV kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde ondernemingen, Bles Dairies BV en Semex Alliance, verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Semex Holland BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.
Semex Holland BV zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Semex Holland BV niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.
Semex Holland BV werkt samen met externe partijen, dit zijn CRV, SCR by Allflex, Unform Agri, Dairy Academy, Cryotrans, Linde Gas, Graphic Minds, Zijlstra Beroepskleding, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. Semex Holland BV zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.
 
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Semex Holland BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Semex Holland BV bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaren vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.
 
Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Semex Holland BV te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Semex Holland BV via info@semex.net of per brief naar Semex Holland BV, Postbus 130, 8900AC Leeuwarden.
Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Semex Holland BV waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijziging van de Privacy voorwaarden
Semex Holland BV kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.
 
Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming Isabelle Overgoor via telefoonnummer 058-213 49 61 of het contactformulier op onze website www.semex.net